BSc 2nd Semester 2017-2018, Even Sem DateSheet

BSc 4th Semester  2017-2018 ,Even Sem DateSheet

BSc 6th Semester  2017-2018 ,Even Sem DateSheet

MSc Even Sem DateSheet 2017-2018.

Diploma Even Semester 2017-2918, DateSheet

Craftsmanship Even Semester2017-2018, Date Sheet