2nd Sem B.Sc., (Even) Date Sheet 2016-17

4th Sem B.Sc., (Even) Date Sheet 2016-17

6th Sem B.Sc., (Even) Date Sheet 2016-17

2nd Sem-CCCFPP(Even) Date Sheet 2016-2017

2nd Sem M.Sc.(Even) Date Sheet 2016-2017

4nd Sem M.Sc.(Even) Date Sheet 2016-2017

Diploma (Even) Date Sheet 2016-2017